Tellimuskoolitused

Kõik Huvi OÜ koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena. Kohandame õppekava tellija vajadustele vastavalt. Pakume koolitusi, nõustamist ja meeskonnaüritusi arvestades  Teie  soove, vajadusi ja eripära.

Tellimuskoolituste puhul peame oluliseks põhjalikku ettevalmistust koos kliendiga, et koolituse tulemus ja mõju oleks maksimaalne.
Tellitud sisekoolituse ettevalmistamisel juhindutakse ettevõtte erisoovidest. Koostöös selgitatakse välja eesmärgid, meetodid, otsesed ja kaudsed vajadused, ootused, asukoht, keskkond ja millised võiksid olla praktilised tegevused, materjalide valiku ning sihtgrupi eripära.

Kaasame organisatsiooni vajadustest lähtuvalt sobivad koolitajad.

Koostatud koolituskava koos õppekavaga, mis lähtub tellija soovist, eesmärkidest ja teemavalikutest edastatakse tellijale. Koolituse juurde soovi korral kuuluvad järelkohtumised, tagasiside ja nõuanded edasisteks tegevusteks.

Siit leiate loetelu ettevalmistatud koolitusprogrammidest, mida on võimalik tellida kas asutusse kohapeale sisekoolitusena või kliendi poolt valitud kohta, Teile sobival ajal. Oleme valmis tulema väljasõidule või korraldame ise teile koolituskoha. Koolituse aja ja kestvuse saame omavahel kooskõlastada lähtuvalt teie võimalustest ja vajadustest!

UUS!

SISEKOOLITUS Õpetaja abide koolituse sisu

„Mänguline matemaatika ja lugemaõpetamine koolieelses eas “

EDUKAS MEESKONNATÖÖ JA MUUTUSED
ORGANISATSIOONIS.

Teema: VÄÄRTUSPÕHINE ORGANISATSIOON JA JUHI ROLLID.

 Projektõpe e parim viis rakendada päriselt kõiki väärtusi kõikidel tasanditel

       Võimekuse ülesehitamine e koostööl põhinev pingutus

       Väärtustav fookus e juhtimise 4 vaala

 • Leia ülesse loomulikud talendid.
 • Mõtesta töö tähenduslikkus. Vähem parandamist-rohkem jõustamist. Koosloomine –projektid, laste juhitud päev, tähistamine.
 •  Disaini igale töötajale sobiv töö.
 • Arenda tugevust.

      „Motivatsiooni pakett“ e kas panustada välimisele või sisemisele motivatsioonile

Rühma ülene sidusus e kuidas leida need ühised teemad, mis seoksid kõikide rühmade erinevad projektid ühtseks lasteaia tervikprojektiks.

Koolitus on interaktiivne, kus kõik edasi antavad teadmised on seotud  praktiliste töödega, aruteludega, harjutustega

Õpiväljundid

Omab uusi teadmisi, mida on võimalik kasutada muudatuste elluviimiseks oma meeskonnas

Oskab näha ja analüüsida oma rolli organisatsiooni arengus

Oskab rakendada väärtuspõhist projektõpet

 1. Nõustamine.

Eeltöö: koolituse käigus leida organisatsiooni tugevused, nõrkused, võimalused. Grupitööd ringmeetodil

Iseseisev töö: nende baasil välja töötada oma organisatsiooni väärtused

Nõustamine: väärtuse analüüs

 • Nõustamine.

Eeltöö: koolituse käigus tutvumine RML  (Rannamõisa Lasteaed) läbi viidud projektõppega

Iseseisev töö: disainida üks projekt (planeerimine, läbi viimine, erinevatel tasanditel kaasamine, vahe kokkuvõtted, dokumenteerimine, esitlemine/tähistamine). NB lähtudes organisatsiooni väärtustest.

Nõustamine: projekti kava  esitlemine, arutelu ja analüüs

 • Nõustamine.

Eeltöö: koolituse käigus tutvumine RML läbi viidud projektõppega ja praktiline kogemus oma loodud projektist

Iseseisev töö: projekti reaalne elluviimine

Nõustamine: projektõppe analüüs. Kõikide projektõppe aspektide sidusus väärtustega.

Koolituskava

 • Koolitus 7ak.t
 • I Nõustamine 4ak.t
 • II Nõustamine 4ak.t
 • III Nõustamine 4ak.t

KOOLITUSTEEMA

I VALIK PROJEKTIÕPE KUI PALJUDE VÕIMALUSTEGA ÕPPEMEETOD

Lapsest lähtuv kasvatus pedagoogilises argipäevas ja erinevad töövormid

Maht: 11  akadeemilist tundi

Sihtgrupp: Õpetajad, assistendid

Koolituse eesmärk: Koolituse läbinud õpetaja rakendab õppetegevuse kavandamisel projektiõpet. Lõimib projektiõpet ainevaldkondadega ja loob kasvukeskkonna lapsele. Omab ja rakendab teadmisi planeerimisest ja dokumenteerimisest. Kaasab lapsevanemaid erinevatesse õpitegevustesse.

I õppepäev. Asukoht: Tellija ruumides (asutuses) või küsib meilt pakkumist. 4ak.t

II õppepäev: Asukoht: Rannamõisa Lasteaed. Aadress, Merepiiga tee 8, Rannamõisa.

9.00 saabumine

9.15 Hommikuring: Laste koosolek,

 • päevakava tutvustus,
 • vaatlus: Laste vabad tegevused
 • kasvukeskkonna vaatlus

9.30-11.00 laste jälgimine, tegevusest osalemine, keskkonnaga tutvumine. Saab kohe ka küsimusi esitada ja arutleda

11.00 pedagoogide arutelu ring, kus võtame kokku kuidas hommik kulges. Selles vestlusringis osaledes ootame ka vaatlejate tähelepanekuid, arvamusi

LÕUNA

Teoreetiline osa:

13.00-15.00

Projektõppe planeerimine, laste kaasamine planeerimisse. Planeerime laste oskusi ja teadmisi, mitte õpetaja tegevusi.

Projekti kulg, areng, tegevused, laste osa versus täiskasvanute osa, vanemate kaasamine. Õnnestunud projekt nõuab pingutust, loovust, paindlikkust ja kõigi osalejate innustumist

Projekti esitlemine, tähistamine. Üks hea pidu paneb parima punkti projektile.

Osalejad saavad tunnistuse.

III VALIK PROJEKTIÕPE KUI PALJUDE VÕIMALUSTEGA ÕPPEMEETOD

Teema: LAPSE ARENGUMAPP, ARENGUVESTLUSED LASTEAIAS. PEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE.

SISEKOOLITUS LAPSE ARENGUMAPP, ARENGUVESTLUSED LASTEAIAS. PEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE.

I võimalus: 8 akadeemilist tundi, üks õppepäev

II võimalus 4+4 akadeemilist tundi, kaks õppepäeva

III VALIK SISEKOOLITUSPROJEKTIÕPE KUI PALJUDE VÕIMALUSTEGA ÕPPEMEETOD

Lapsest lähtuv kasvatus pedagoogilises argipäevas ja erinevad töövormid

Teema: MÄNGUVÕTTEID LUGEMISOSKUSE ARENDAMISEKS EELKOOLIEAS

Teema: EDUKA JA ÕPPIVA ORGANISATSIOONI KUJUNDAMINE JA MEESKONNATÖÖ

Teema: INSPIREERIVA ORGANISATSIOONI KUJUNDAMINE JA MEESKONNATÖÖ

Teema: MOTIVATSIOON TÖÖL JA SOTSIAALSED SUHTED

Motivatsioon on jõud, mis meid edasi liikuma sunnib ning mida me kõik elutegevuseks vajame. On erinevaid asju mis meid motiveerib midagi tegema. Selleks on vaja välja selgitada inimeste vajadused, mis on nende tõukejõud ja mõista inimesi.

Teema: “LASTE LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMISEST EELKOOLIEAS

Lugemisraskuse olemus, põhjused, tunnused .

Kui Te ei leia loetelust endale sobivat koolitust, kuid olete huvitatud koolitusprogrammi loomisest, siis andke meile enda soovidest teada.

Näiteid olemasolevatest koolitusprogrammidest.
Pakutud teemadele on koostatud õppekava.

Aitan Teid meeleldi!

Jelena Sepp

Huvi OÜ tegevjuht ja koolitaja

e-mail: koolitushuvi@gmail.com

t. 55 93 82 33