Õppekorraldus

Huvi OÜ õppekorralduse alused ja õppe kvaliteedi

tagamise tingimused ja kord

 

Kinnitatud 11.01.2020

Huvi OÜ tegevuse juht Jelena Sepp

Üldsätted

 1. Huvi OÜ (registrikood: 12912166 ) täienduskoolituse asutuse pidajana lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täiendkoolituse õppekava koostamiseks, õppekorralduse alustest. Juhindutakse Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtetele.
 2. Huvi OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalaseid täienduskoolitusi.
 3. Koolitused viiakse läbi Eesti erinevates paikades, õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Tellimuskoolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
 4. Koolitused toimuvad aastaringselt, lähtuvalt tellimuskoolituste soovist ja huvist avatud koolituste vastu. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.
 5. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 6. Koolitused toimuvad grupikoolitusena.
 7. Huvi OÜ asjaajamiskeel on eesti keel ja õppekeeled on eesti keel ja vene keel (eraldi väljakuulutatud koolitus).
 8. Õpingute alusdokument on õppekava.
 9. Huvi OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefoni number, isikukood ja asutuse andmeid Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.
 10. Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel, et on tutvunud Huvi OÜ õppekorralduse alustega.
 11. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga osavõtulehel.

 Õppekorralduse alused

 1. Täienduskoolitusele vastuvõtt

1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab Huvi OÜ koduleheküljel  www.koolitushuvi.ee oleva vastava registreerimisvormi kaudu, mis asub soovitava koolituse kirjelduse juures. Selleks tuleb täita registreerumisvorm vajalike andmetega ning edastada andmed elektroonselt. Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti teel kahe tööpäeva jooksul.
1.2. Registreeruda saab ka e-posti teel koolitushuvi@gmail.com  või telefonil 55 93 82 33 Jelena Sepp. Nimetatud e-posti aadresside ja telefonide kaudu saab küsida infot koolituste kohta – nii korralduslike ja sisuliste küsimuste kohta.
1.3. Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu.
1.4. Vähemalt 5 päeva enne kursuse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info – koolituse ajakava, toimumiskoha aadress ja parkimistingimused, koolituse ajakava jms.
1.5. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel ja arvesse võttes õppetasu õigeaegset tasumist (registreerumistasu või kogu koolituse hind või esimene osamakse maksegraafikust).
1.6. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu.
1.7. Huvi OÜ alustab koolitust, kui koolitusele on registreerunud 20 osalejat.
1.8. Väheste registreerujate korral on Huvi OÜ õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni.  Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest telefoni või e-posti teel vähemalt seitsmepäevase etteteatamisega.  Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

1.9. Tasuta koolituste komplekteerimine toimub vastava projekti või programmi nõuetest lähtuvalt ja esitatakse õppekorralduse aluste lisana tasuta koolituste tutvustuse juures. Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra alusel, kus seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist.

 1. Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine

2.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

2.2. Koolituste eest on võimalik tasuda soovi korral ka osadena. Sellisel juhul koostatakse osalejale osamaksete graafik, mille alusel tasumine toimub.

2.3.Koolituste eest tasutud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse § 26.

2.4. Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, siis toimub arve tasumine vastavalt Töötukassa koostööpõhimõtetele. Õppetasust vabastamise aluseks on Töötukassa kinnituskiri selle kohta, et Töötukassa tasub koolituse maksumuse. Juhul, kui Töötukassa tasub koolitusel osaleja eest väiksemas summas, kui on koolituse maksumus, tasub osaleja puudujääva summa ise.

2.5. Koolituste hind sisaldab õppematerjale, kohvipause ja olenevalt õppekavast tunnistust või tõendit.
 

2.6. Soodustused

2.6.1. Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale soodushind -10%.

2.6.2. Lisaks võib Huvi OÜ jooksvalt välja kuulutada soodustusi, mis puudutavad koolituse hinda. Soodustused avalikustatakse kodulehel konkreetse koolituse kirjelduse juures ja FB-s.

 1. Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

3.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada
Huvi OÜ kontaktisikut e-kirja teel aadressil kooitushuvi@gmail.com  või telefonil 55938233.

3.2. Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda järgmisele koolitusele.

3.3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse kalendripäeva enne koolituse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75%  makstud õppetasust.

3.4. Huvi OÜ-l on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasilükkumisest või ärajätmisest e-posti või telefoni teel vähemalt seitsmepäevase etteteatamisega.

3.5. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel tagastatakse osalustasu täismahus või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

 1. Koolituse lõpetamise ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

4.1. Koolituse lõpetamise hindamine ja dokumentide väljastamise tingimused ja kord on põhjalikult kirjeldatud koolituse õppekavas.
4.2. Koolituse õpiväljundid saavutanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

4.3. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
4.4. Tunnistused ja tõendid allkirjastatakse koolituste koordinaatori ja ettevõtte tegevjuhi poolt, kes samas peab arvestust väljastatud tunnistuste ja tõendite üle.
4.5. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne.

4.6 Koolituselt arvatakse välja õppija, kes on puudunud enam kui 30% koolituse õppekavas nõutud mahust. Õppija soovil väljastatakse läbitud mahu osas tõend.
4.7. Koolituselt arvatakse välja ka sel juhul, kui kursuse alguseks pole tasutud õppemaks või maksegraafiku osamaksed ei laeku õigeaegselt või kui ei lepita kokku teisiti.
4.8. Koolituselt välja arvamise korral juba tasutud õppetasu ei tagastata.
4.9. Kui osalejal on kursuse toimumise ajal ette tulnud mingi ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peab ta pöörduma Huvi OÜ kontaktisiku poole. Sel juhul püütakse võimaluse piires osalejale vastu tulla ja võimaldatakse osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud teemade ja tundide ulatuses.
4.10. Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada koolitushuvi@gmail.com  või helistada 55 93 82 33
4.11.Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise- soome või vene keeles 35 eurot.

4.12.Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 15 eurot. Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada koolitushuvi@gmail.com   või helistada 55 93 82 33

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1. Koolituseprogrammide planeerimisel on arvesse võetud  õppijate vajadusi (kogutud tagasisidet toimunud koolitustest) osaluse aktiivsusest, ootustest, meetodite praktilisusest, elukestva õppe strateegiast, lähtutakse nüüdisaegsest õpikäsitlusest ja piisava teadmiste ja oskuste baasi omandamisel.

1.2. Koolituse käigus saadud tagasiside näitab, mida õppijad on saavutanud, mille vastu suuremat huvi tundnud ja mida juurde küsinud. Koolituse kavandamisel lähtutakse teemadest, eesmärkidest, meetoditest, kus õppija panus tegevusse oleks teadlik ja tooks tulemuse.

1.3. Koolituse ettevalmistamisel lähtutakse Demingi rattast, mille märksõnadeks on: planeerimine, tulemuste saavutamine, eesmärgi saavutamine, tagasiside kogumine, analüüs, põhjused, parendused. Iga kord vaadatakse põhjalikult üle ettevalmistatud teema, vajadusel kohandatakse või uuendatakse, otsitakse juurde lisamaterjale, kirjandust, näiteid ja meetodeid.

1.4. Tellitud sisekoolituse ettevalmistamisel juhindutakse ettevõtte erisoovidest. Parima koolituskava saab luua eelnevalt kliendiga kohtudes. Kohtumisel selgitatakse välja eesmärgid, meetodid, otsesed ja kaudsed vajadused, ootused, asukoht, keskkond ja millised võiksid olla praktilised tegevused, materjalide valiku ning sihtgrupi eripära. Peale vestlusringi edastatakse koolituskava koos õppekavaga, mis lähtub tellija soovist, eesmärkidest ja teemavalikutest.

1.5. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antavatest juhendmaterjalidest.

1.6. Huvi OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kodulehel koolituse tutvustuse juures ja koolituse toimumise ajal kohapeal.

1.7. Õppekavas on sätestatud järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õppekava koostamise alus;

4) õppe eesmärk;

5) sihtgrupp;

6) õppemeetodid;

7) õpiväljundid;

8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

10) õppe sisu;

11) õppekeskkonna kirjeldus;

12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

13) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal;

15) õppekava kinnitamise aeg.

1.8. Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja aja- ning asjakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate vajadustele ja tööandjate vajadustega.
1.9. Õppekavade koostamisel kaasatakse tööandjaid, koolitajaid, õppijaid ning oma ala eksperte.
1.10. Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadustest ning on väljundipõhised.

1.11. Täiendkoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täiendkoolituse standardist esitatud nõuetele.

1.12. Kutse- või erialase täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on vastav kutsestandard.

1.13. Õppekavad kinnitab Huvi OÜ juhatuse tegevjuht.

 1. Täienduskoolituskursustega seotud koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Koolituskeskus Huvi OÜ  poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal. Soovitavalt omavad koolituskeskuse koolitajad täiskasvanute koolitaja kutset ning täiskasvanute koolitamise kogemust.

2.2. Koolitajate kompetentse hinnatakse vestlusel nende kvalifikatsiooni ja töökogemuse alusel, ning tunnistuste/tõenditega tutvumise käigus.
2.3. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

2.4. Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik tutvuda www.koolitushuvi.ee lehel väljakuulutatud koolituste juures.

2.5. Koolitajad lähtuvad täiskasvanute koolitamise printsiipidest ja Täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksist.

2.6 Koolitaja/koolitajate kursusespetsiifilised kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud kursuse tutvustuse juures.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.

3.2. Koolituse läbiviimisel ja suhtlemisel osalejatega tuleb koolituse korraldajal ja igal koolitajal järgida koolitustegevustes täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksit.

3.3. Lähtutakse õppija vajadustest, huvidest ja respekteeritakse õppijat kui endaga võrdset partnerit.

3.4. Märgatakse ja arvestatakse täiskasvanute õpistiilide erinevustega, individuaalsusega, teadmiste ning kogemustega. Tuuakse esile õppija püüdlusi, saavutusi ja toetatakse tema toimetulekut. Arvestatakse ja respekteeritakse täiskasvanud õppija kujunenud MINA pildiga, mis hõlmab väljakujunenud mõttemustreid, hoiakuid, väärtushinnanguid ja oskus asjadest erinevalt aru saada.

3.5. Toetatakse õppijat saavutama püstitatud eesmärke.

3.6. Leitakse erinevaid meetodeid ja lähenemisviise, kuidas kujundada õppija õppimist, mis oleks tulemuslik. Samas väärtustatakse sotsiaalse võrdsuse põhimõtet.

3.7. Austatakse õppija arvamust, tõekspidamisi, lepet kompromissile, konfidentsiaalsust ja privaatsust, hoidutakse sildistamisest ja kritiseerimisest.

3.8. Huvi OÜ kasutab erineva suuruse ja ruumipaigutusega kaasaegseid seminariruume koos vajaliku tehnika ja toitlustusvõimalustega. Kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele.

3.9. Õpikeskkonna ruumi valikul arvestatakse, et asukoht oleks hea infrastruktuuriga, ruumid avarad, puhtad, valgusküllased ja kus on võimalus kasutada esitlustehnikaid ning visualiseerida õpitavat. Laudu ja toole peab olema võimalik soovi korral tõsta ja paigutada vastavalt vajadusele, suhtlemissituatsioonidele ja aktiivsete meetodite kasutamisele. Iga õppija jaoks on piisavalt ruumi.

3.10. Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal, kui koolituse infos ei ole märgitud teisiti. Suuremahulised õppematerjalid saadetakse osalejatele elektroonselt nende e-posti aadressile.

3.11. Huvi OÜ tagab igale koolitusel osalejale 15. min kohvipausi. Koolituse pikkus on 4ak. tundi.  Kui koolitus on pikem kui 4 ak tundi, siis tagatakse aeg lõunastamiseks (vähemalt 30 min). Kohvipausil on tagatud kohvi ja tee ning väikesed suupisted. Lõunapausil pakutakse sooja toitu.

3.12. Koolitusgruppide suurused on 20-120 inimest.
3.13. Koolitusi korraldades arvestame võimalusel ja oma pädevuse piires erivajadusega õppijatega.

 4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord 

4.1. Õppeprotsessi kohta kogutakse tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatusi, et tagada õppe kõrge kvaliteet.

4.2. Iga koolitaja teeb märkmeid ka koolitusprotsessi jooksul. Tehakse sissekandeid kui aktiivsed ja motiveeritud on õppijad, mis pakub neile huvi, millised meetodid sobivad rohkem, millised vähem, kui suuri pingutusi ja aja ressursse vajavad planeeritud ülesanded, kui aldid on osalejad teatud tegevusse panustama, et saavutada eesmärke ja olla orienteeritud lõpptulemusele.

4.3. Koolituse lõpus antakse osalejale võimalus vastata kirjalikult küsimustikule, mis on anonüümne ja kus osalejal on võimalus hinnata koolitusprotsessi kui tervikut, tuua esile neid kõnetanud teemasid, teha ettepanekuid ja anda vihjeid, milliste koolituste vastu veel huvi tuntakse. Osalejad annavad hinnangu kursuse õppekeskkonnale, sisule, koolitajale, õppematerjalidele ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks. Anonüümne tagasiside annab võimaluse õppijal olla aus ja tugineda vastustele, mis on temale omane ja oluline.

4.4. Sisekoolituste korraldamisel ja läbiviimisel küsitakse tagasisidet asutuse juhilt või õppejuhilt. Tagasisidevorm on vabas vormis, kus vastajal on võimalik kirjutada, mis oli tema jaoks oluline: olgu see siis grupiprotsess, õpitu rakendamine, koolitaja isiksus, meetodite valik, avatus, jne.

4.5. Kaaskoolitajatega moodulõppes toimub iga koolituspäeva järgi koosistumine ja analüüsimine osalejate tagasiside põhjal. Jagatakse oma seisukohti grupiprotsessile, meetoditele, analüüsitakse hetkeolukorda, ajaressursse, rakendatakse vajadusel parendusi, panustatakse jätkuvale õppeprotsessile ja õppijate eesmärkide täitmisele. Ühe meetodi mitte töötamisel püütakse luua uus meetod, mille sisuline eesmärk on sama kuid sobib paremini õppijatele.

4.6. Huvi OÜ analüüsib saadud tagasisidet ja annab koolitajale tagasisidet nende kohta tulnud positiivsete aspektide osas. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest ja parandusettepanekuid ei ole arvesse võetud, siis kaalutakse koolitaja väljavahetamist.

5. Vaidluste lahendamise kord 

5.1. Õppkorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult Huvi OÜ kontaktisiku poole. Vaie vaadatakse üle ja õppijat teavitatakse kolme tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Harju maakohtusse.

5.2. Huvi OÜ ja koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

 1. Isikuandmete kaitse

Huvi OÜ väärtustab isikuandmete kaitset ning lähtub andmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel isikuandmete kaitse seadusest.

6.1 Andmekaitse põhimõtted.

6.1.1 Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Huvi OÜ (registrikood: 12912166).

6.1.2 Pakume klientidele erinevaid täiskasvanutele suunatud koolitusi ja seega puutume kokku oma teenuste pakkumise käigus klientide isikuandmetega.

6.2  Huvi OÜ kogub oma klientide kohta järgmisi andmeid.

6.2.1 Koolitusele registreerimisel küsitaks osaleja ees-ja perekonnanime, isikukoodi, telefoninumbrit ning e-posti aadressi.

6.2.2 Tasuliste koolituste puhul küsitakse arve maksja andmeid: nime, isikukoodi või registrikoodi, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

Ülaltoodud andmeid kogub ja kasutab Huvi OÜ selleks, et täita nii üldiselt õigusaktidest tulenevaid kohustusi, koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse ja arvete saatmiseks ning kõikvõimalike täpsustuste tegemiseks. Lisaks makstud koolitustasu korral kasutatakse andmeid tulumaksuseadusest tuleneva info andmise kohustuse täitmiseks.

Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt peab Huvi OÜ väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millele tuleb märkida  koolitusel osalenud isiku ees-ja perekonnanime ning isikukoodi.

Klientide kontaktandmeid kasutab Huvi OÜ vajadusel ka turunduslikel eesmärkidel (nt koolituskeskuse poolsed reklaamkirjad järgnevate koolituste kohta, uudiskirjad jms) edastamiseks, kuid seda vaid juhul, kui klient on andnud meile selleks nõusoleku (kas kursuse lõpus täidetavatel tagasisidelehtedel või ennast kursusele registreerudes meie registreerimisvormis).

Osalejal on võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta mispeale Huvi OÜ enam  omapoolseid pakkumisi ei saada.

6.3 Huvi OÜ jagab teie isikuandmeid järgmiselt:

6.3.1 Koolitusel osalejate kohta edastab Huvi OÜ andmed (ees- ja perekonnanimi ja e-maili aadress) koolitust läbiviivale koolitajale, kuna koolitaja üheks ülesandeks on kontrollida, kas koolitusel osalevad registreeritud isikud ja kes registreeritud isikutest on kursuse vältel kohal ja kes puudub. Lisaks üsna paljude koolituste puhul koolitaja edastab osalejatele e-maili peale õppematerjale.

6.3.2 Koolitustel osalejate kohta peab Huvi OÜ edastama andmed koolituse eest maksjale (nt tööandja, Töötukassa vms). Nimelt on lõpptellijal õigustatud huvi saada andmeid selle kohta, mille eest ta tasu on maksnud.

6.3.3 Kliendi maksekohustuste rikkumise korral võib Huvi OÜ edastada andmed võlgnevuste kohta (sh kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning võlgu olev summa) teavet maksehäireregistrisse. Lisaks, maksekohustuste rikkumise korral  võib Huvi OÜ sellega seotud andmeid edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastava menetlusega.

6.3.4 Huvi OÜ vastutab kolmandatele osapooltele andmete jagamise korral andmete eesmärgipärase kasutamise eest.

6.4 Klientide andmete säilitamine.

6.4.1 Andmeid säilitatakse privaatses elektroonilises infosüsteemis.

6.4.2 Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtub Huvi OÜ põhimõttest, et andmeid säilitatakse üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

6.5  Osapoolte õigused ja vastutus

6.5.1 Huvi OÜ võib kasutada koolitustel tehtud fotosid ja videosalvestusi Huvi OÜ kodulehel, sotsiaalmeedia kontodel, koolituste tutvustes meedias.

6.5.2 Koolitusel osalejal on õigus fotodele ja salvestustele jäämisest keelduda, teavitades sellest Huvi OÜ kontaktisikule kirjalikult.

6.5.3 Huvi OÜ on õigus töödelda koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmeid isikuandmekaitse seaduses määratletud eesmärkidel.

6.5.4 Koolitusel osaleja ja koolituse tellija vastutab esitatud andmete korrektsuse eest.

6.5.5 Huvi OÜ vastutab koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmete kaitsmise ja eesmärgipärase kasutamise eest.

6.5.6 Huvi OÜ on õigus igal ajal vaadata oma privaatsusteade üle ning teha sellesse vajalikke täiendusi. Kehtivad tingimused on alati kajastatud Huvi OÜ lehel.